Діагностична цінність нового ультразвукового методу оцінки жорсткості печінки – еластографії хвилі зсуву (shearwave elastography ™ imaging) у хворих з неалкогольним стеатозом та цукровим діабетом типу 2

Динник О.Б.*, Боднар П.М.**, Михальчишин Г.П.**, Кобиляк Н.М.**
* Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ
** Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Актуальність теми . У більшості випадків жировий гепатоз має первинне походження і строго пов'язаний з інсулінорезистентністю. Серед вторинних причин виділяють розлади харчування, метаболічні, медикаментозні (глюкокортикоїди, метотрексат, тамоксифен), екзогенні гепатотоксини (органічні розчинники, мікотоксини, фосфор), хірургічне втручання (гастропластика), а також дисбактеріоз та запальні захворювання кишечнику. Нова технологія ультразвукової (УЗ) еластографії хвилі зсуву (ЕХЗ) дозволила реалізувати вимірювання жорсткості печінки (ЖП) та дослідити діагностичну ефективність даного методу в неінвазивній оцінці неалкогольного стеатогепатозу у хворих із цукровим діабетом 2 типу (ЦД2).

Матеріали і методи . В дослідження включено 130 пацієнтів з ЦД2. Після підписання інформованої згоди всім хворим натще виконано УЗД печінки в поєднанні з ЕХЗ на УЗ апараті Ultima PA (Радмир, Україна) конвексним датчиком 2-5 МГц. Всі пацієнти в залежності від ступеня стеатозу розділені нами на групи. Жировий гепатоз ми класифікували наступним чином: відсутній (S0) - ≤ 5% накопичення ліпідів в паренхімі печінки, легкий (S1) - > 5% та <30%, середнього ступеня (S2) - ≥ 30% і <60%, і важкий ≥ 60%. Кожному хворому ми провели 10 вимірів, після чого визначали медіану, яка характеризувала ЖП в кілопаскалях (кПа). Для визначення внутрішньодослідницької узгодженості ми розраховували коефіцієнт внутрішньокласової кореляції (КВК) між першою та другою серіями з 5 вимірів. Для оцінки діагностичної ефективності ЕХЗ використовували ROC-аналіз. Статистичну обробку виконано з використанням пакету SPSS 20.

Результати. Нам вдалося провести валідне (принаймні 60%успішних) визначення ЖП у 125/130 (93,5%) хворих. Внутрішньодослідницька узгодженість результатів для кожної групи була відміною - КВК для S0 - 0891 (95% ДІ 0,796-0,943); S1 - 0917 (95% ДІ 0,870-0,948); S2 - 0899 (95% ДІ 0,858-0,929) і відповідно для S3 - 0933 (95% ДІ 0,899-0,956). Нами відмічена статистично достовірна різниця між величиною ЖП у хворих з різними ступенями стеатогепатозу (р <0,001). Медіана, 25-й та 75-й квартиль для ЖП були наступними: контрольна група (S0) - 5,4 кПа (4,9 - 6,1); S1 - 6,4 кПа (6,2 - 6,7); S2 - 7,4 кПа (7,0 - 7,8) і S3 - 8,4 кПа (8,0 - 8,7). Площа під ROC-кривою (AUROC) з використанням ЕХЗ для діагностування S0 проти S (1-3) і S0 проти (S2-3) склала 0947 (95% ДІ 0,908-0,985) і 0993 (95% ДІ 0,954-0,999 ) відповідно. Оптимальне порогове значення ЖП для прогнозування стеатозу >5% (S1-3) визначено на рівні 6,35 кПа, з чутливістю, специфічністю, позитивною (PPV) і негативною прогностичною цінністю (NPV) відповідно 89,6%, 84%, 95,9% і 65,6%. Оптимальне порогове значення ЖП для прогнозування вираженого стеатозу >30% (S2-3) склало 6,6 кПа, а чутливість, специфічність, PPV і NPV відповідно 98,0%, 92,0% , 97,4% і 95,8%. Між ЖП та ступенем стеатогепатозу виявлено статистично достовірний сильний кореляційний зв'язок (r=0883, р <0,001).

Висновки. Методику ультразвукової ЕХЗ можна використовувати в якості неінвазивного маркера діагностики неалкогольного стеатогепатозу.