Роль маркерів запалення у формуванні ендотеліальної дисфункції та атеросклерозу екстракраніальних судин у хворих на гіпотиреоз

Фетісова Н.М., Вернигородська М.В. НДІ реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова Вступ. За сучасними уявленнями, важливу роль у формуванні ендотеліальної дисфункції та атеросклерозу відіграє персистування субклінічного запального процесу, що зокрема підтверджується зростанням С-реактивного протеїну, інтерлейкіну-6, фактору некрозу пухлин-альфа та інших прозапальних чинників в плазмі крові у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, атеросклерозом судин. Проте, поширеність вказаних факторів ризику у хворих з гіпотиреозом, їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи на тлі дефіциту тиреоїдних гормонів потребує більш детального вивчення. Мета. Вивчити поширеність субклінічного запального синдрому (за рівнями С-реактивного протеїну та інтерлейкіну-6), та дослідити зв’язок між прозапальними чинниками та станом судин у хворих з гіпотиреозом порівняно з практично здоровими еутиреоїдними особами контрольної групи. Матеріали та методи. Обстежено 101 хворий, які були розділені на 2 групи: післяопераційний та ідіопатичний гіпотиреоз. Вивчення вмісту маркерів запалення(С-реактивного протеїну та інтерлейкіну-6) визначали імуноферментним методом за наборами “hsCRP ELISA” (“DRG”, США), “IL-6 ELISA” (Diaclone, Франція) у відповідності до інструкції фірми-виробника. Дослідження екстракраніальних судин, а саме визначення комплексу інтима-медіа, проводили методом допплерографії на апараті SonoAce 6000 C, фірми Medison. Результати та їх обговорення. Встановлено, що у хворих з гіпотиреозом реєструвались більш високі рівні С-реактивного протеїну, ніж у еутиреоїдних осіб. Так, за середніми величинами цей показник у хворих з гіпотиреозом достовірно перевищував такий в контролі на 35,7%. Ранжирування показало, що серед хворих з гіпотиреозом лише у 35% осіб вміст С-реактивного протеїну білку був нижчим 4 мг/л, а у 37% осіб перевищував 5 мг/л порівняно з 10% в контрольній групі. Серед хворих з ідіопатичним гіпотиреозом частка осіб з оптимальним рівнем С-реактивного протеїну була майже вдвічі меншою, ніж серед хворих з післяопераційним гіпотиреозом, а частка хворих з високим рівнем цього показника, навпаки, вдвічі вищою. За середніми величинами у хворих з ідіопатичним гіпотиреозом рівень С-реактивного протеїну був достовірно вищим на 22,5%, ніж у хворих з післяопераційним гіпотиреозом. Встановлено, що у хворих з гіпотиреозом вміст інтерлейкіну-6 в сироватці крові є достовірно вищим (на 66,6%), ніж у здорових осіб. Оптимальні рівні інтерлейкіну-6 виявлялись всього у 38% хворих з гіпотиреозом, в той час як високі рівні цього показника – у 41% осіб. Серед хворих з ідіопатичним гіпотиреозом частка осіб з високими рівнями інтерлейкіну-6 була достовірно вищою (в 2,7 рази), а з оптимальним рівнем, навпаки, меншою (в 2,5 рази), ніж у хворих з післяопераційним гіпотиреозом. За середніми величинами рівень інтерлейкіну-6 у хворих з ідіопатичним гіпотиреозом перевищував такий у хворих з післяопераційним гіпотиреозом на 16,5%. Отже, у хворих з гіпотиреозом виявляються ознаки субклінічного запалення – визнаного фактору ризику уражень серцево-судинної системи, про що свідчать достовірно підвищенні порівняно зі здоровими еутиреоїдними особами рівні С-реактивного протеїну, особливо у пацієнтів з ідіопатичним гіпотиреозом. Встановлено, що у пацієнтів з гіпотиреозом накопичення в плазмі крові вмісту С-реактивного протеїну та інтерлейкіну-6 асоціюються з суттєвими змінами стану судин, про що зокрема свідчать зміни показника КІМ ЗСА (рис. 1).

*** Графік. Див. друковані матеріали

Рис. 1. Величина КІМ ЗСА у хворих з гіпотиреозом з оптимальними та високими рівнями С-реактивного протеїну, інтерлейкіну-6.
Примітка: (M±m) * - p<0,05 відносно групи хворих з оптимальними рівнями показників.
Кореляційний аналіз підтвердив наявність достовірних прямих зв'язків між показником КІМ ЗСА та вмістом С-реактивного протеїну, інтерлейкіну-6.

Таблиця 1

Показники КІМ ЗСА
С-реактивний протеїн 0,32*
Інтерлейкін-6 0,31*

Примітка. * - достовірні коефіцієнти кореляції (r ≥ 0,20, р<0,05).

Висновок. Підвищення рівня С-реактивного протеїну, інтерлейкіну-6. в плазмі крові є одим із чинників формування ендотеліальної дисфункції та атеросклеротичного ураження судин у хворих з гіпотиреозом, особливо за умов ідіопатичної форми гіпотиреозу.