Роль ультразвукової діагностики в доклінічному виявленні раннього атеросклерозу у хворих на хронічну хворобу нирок

 Лисенко Г.І., Климась І.В., Тимощук Л.С.
Кафедра сімейної медицини НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ

Вступ. Серед основних факторів ризику атеросклерозу добре відомі артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, гіперліпідемія. У пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН) до них приєднуються ряд нових: анемія, запалення, оксидативний стрес, зниження швидкості клубочкової фільтрації. Взаємозумовленість патологічних процесів серцево-судинної системи і нирок, клінічна передбачуваність кінцевих результатів дозволяють розглядати безперервний ланцюг подій як кардіоренальний континуум. Пацієнти із ХХН мають у кілька разів більший ризик померти від серцево-судинних ускладнень, ніж від ХХН.

Мета: дослідити ехоструктуру та гемодинамічні особливості стану сонних артерій у хворих на ХХН.

Матеріал і методи. Обстежено 28 пацієнтів з ХХН 1–4 стадії, причиною якої став хронічний гломерулонефрит (ХГН), поза стадією загострення, у віці від 42 до 55 років, середній вік у хворих на ХХН становив 48,3±0,9 років, 21 – жінок та 7 - чоловіків, що спостерігались в Київській обласній клінічні й лікарні. В якості групи контролю обстежено 18 практично здорових осіб відповідного віку. Дослідження виконували на ультразвуковому апараті ULTIMA PRO-30, «РАДМІР», Харків, із використанням лінійного датчика з частотою 5-10 МГц. При дослідженні екстракраніальних відділів сонних артерій оцінювали товщину комплексу інтима-медіа загальних сонних артерій (КІМ ЗСА), вимірювання проводилося на відстані 3 см проксимальніше біфуркації загальної сонної артерії протяжністю 1 см. Кількісна оцінка кровотоку проводилася шляхом безпосереднього вимірювання параметрів та розрахунків індексів.

Результати. За даними ультразвукового сканування сонних артерій у хворих з ХХН виявлено, що в середньому товщина КІМ ЗСА справа дорівнювала 0,75±0,02 мм, товщина КІМ ЗСА зліва — 0,78±0,04 мм. Відмічено, що, достовірних відмінностей товщини КІМ у залежності від сторони дослідження у хворих на ХХН не було. У 82,2% пацієнтів з ХХН виявлено потовщення КІМ судинної стінки, що може бути розцінено як атеросклеротичні зміни. Товщина КІМ у хворих з ХХН з атеросклеротичними змінами у сонних артеріях становила 0,80±0,01 мм, що було достовірно більше, ніж у хворих без атеросклеротичних змін — 0,60±0,01 мм (p<0,01). В групі контролю середня товщина КІМ ЗСА становила 0,62±0,01 мм (p<0,05). При оцінці кровотоку в сонних артеріях у хворих на хронічний гломерулонефрит виявлено зниження лінійної швидкості кровотоку ЗСА – 33,5±0,85 см/сек. та збільшення індексів периферичного судинного опору ЗСА - RI 0,78±0,09; PI 2,17±0,64. В групі контролю лінійна швидкость кровотоку ЗСА – 37,2±0,96 см/сек, RI 0,66±0,08; PI 1,72±0,5відповідно (р<0,05).

Висновки.
1. Використання в клінічній практиці ультразвукової діагностики в оцінці атеросклеротичних змін у хворих на ХХН є ефективний, доступний, неінвазивний та відносно недорогий метод діагностики. 2. Атеросклеротичне ремоделювання судинної стінки є характерним у хворих з ХХН, про що свідчить потовщення КІМ ЗСА в групі хворих на ХХН в порівнянні з групою контролю. 3. У хворих на ХХН у порівнянні з контрольною групою було відмічено зниження ЛШК та підвищення індексів судинного опору в сонних артеріях, що вказує на наявність ехоструктурних змін вище місця дослідження. 4. Рання діагностика атеросклеротичних уражень за допомогою ультразвукового методу з подальшим проведенням лікувально-профілактичних заходів дозволить зменшити смертність від серцево-судинних ускладнень у хворих на ХХН.