Тканинна допплерографія в діагностиці субклінічної дисфункції міокарду лівого шлуночка у дітей з вродженими вадами серця

Сафанюк Л.В., Попов В.П., Янковська Л.В., Сингаївська Т.В., Смірнова Н.М., Макогонюк С.П.
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня,
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Вступ . На ранніх стадіях серцевої недостатності насамперед погіршується скоротливість поздовжніх волокон міокарду, кількісно оцінити порушення поздовжньої кінетики лівого шлуночка дозволяє тканинна допплерографія. Зниження швидкостей руху фіброзного кільця мітрального клапана у різні фази серцевого циклу та підвищення інтегрального індексу діастолічної функції міокарду (Е/Em) є найбільш чутливими предикторами діастолічної та систолічної дисфункції.

Мета. Вивчити особливості систолічної та діастолічної функцій міокарду шляхом аналізу основних показників поздовжньої кінетики ЛШ за даними тканинної допплерографії у дітей з ВВС, при стандартній ЕхоКГ у яких не було виявлено зниження ФВ (67,4±5,5%) та порушення показників трансмітрального діастолічного потоку (Е/А=1,6±0,23).

Матеріал і методи. Проведено ЕхоКГ в режимі ТД 16 дітей з ДМШП та 12 дітей з субаортальним стенозом віком від 11 до 17 років, група контролю – 18 дітей без соматичної патології. Проведено аналіз наступних показників: Sm (см/с) – пікова систолічна швидкість руху ФК МК, Еm (см/с) – пікова швидкість руху ФК МК у фазу ранньої діастоли , Аm (см/с) – пікова швидкість руху ФК в фазу систоли передсердя та їх співвідношення (Еm/Аm), Е/Em – відношення швидкості трансмітрального потоку в ранню діастолу до пікової швидкісті руху ФК МК.

Результати . У 6 хворих з неоперованим ДМШП було виявлено зниження систолічної швидкості руху кільця МК (7,8±0,35 проти 11,5±1,4, р<0,01), що свідчить про субклінічну систолічну дисфункцію ЛШ. У 10 хворих з прооперованим ДМШП в ранньму віці не було виявлено достовірної різниці. У 12 дітей з субаортальним стенозом діагностовано зниження ранньодіастолічної швидкості руху септального (10,9±1,1 проти 15,2±1,3, р<0,001) та латерального сегментів (15,5±0,7 проти 18,2±1,6, р<0,01) фіброзного кільця мітрального клапану. Інтегральний індекс діастолічної функції (Е/Em) у вказаній групі був достовірно вищим (11,3±1,07 проти 5,7±1,9, р<0,001), що свідчить про підвищення тиску наповнення ЛШ. На основі отриманих даних виявлено субклінічну діастолічну дисфункцію ЛШ, при чому більш виражене порушення релаксації міокарду МШП, ніж латеральної стінки ЛШ.

Висновки. ТД є високочутливим методом дослідження, що дозволяє кількісно оцінити глобальну скоротливість міокарду ЛШ та діагностувати субклінічну діастолічну та систолічну дисфункцію на етапі, коли стандартні ехокардіографічні показники (ФВ, Е/А) залишаються в межах норми.