ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

Тарасюк Б.А., Лук'янова І.С., Дикан І.М.

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України",

ДУ " НПЦ променевої діагностики АМН України"


Вступ. Портальна гіпертензія (ПГ) у дітей є складним захворюванням з погляду клінічної діагностики з непередбаченим перебігом в плані виникнення загрозливих для життя ускладнень. Сучасний рівень розвитку променевої діагностики дозволяє своєчасно визначити ПГ, проте застосування комплексного ультразвукового дослідження (КУЗД) при даній патології ще не знайшло свого широкого впровадження.


Мета дослідження – покращити діагностику ПГ та її ускладнень у дітей на основі застосування КУЗД.


Матеріал і методи. Обстежено 122 пацієнта у віці від 3 міс до 17 років з підпечінковою формою ПГ. Група контролю складалася з 120 дітей, які не мали патології гепатобіліарної системи. Всі пацієнти проходили клінічне та параклінічне обстеження, езофагогастродуоденоскопію. Ультразвукове дослідження проводилося на діагностичному приладі Sonoline G-40 (Siemens AG) за загальноприйнятими методиками. Застосовувалися мультичастотні датчики: конвексний 2,6МГц - 5МГц та лінійний 7,5МГц – 10МГц.

Стандартний протокол дослідження був доповнений високочастотним скануванням печінки через міжреберні проміжки з метою детальної оцінки структури паренхіми та воріт печінки, визначення особливостей кровотоку у стінках жовчного міхура. Також проводилося черезшкірне дослідження шлунка на предмет визначення розширених вен і товщини стінок органа; тонкого кишечника для оцінки його кровонаповнення.


Результати. Визначено наступні основні ехографічні симптоми ПГ, а саме: ущільнення стінок ворітної вени (93,4%), підвищення щільності капсули печінки (82,7%), зменшення розмірів лівої частки печінки (78,6%), варикоз стінок жовчного міхура (67,2%), кавернозна трансформація ворітної вени (54%). Потовщення стінок шлунка зареєстровано у 90,9% хворих, а тонкого кишечника – у 53,2% пацієнтів. Порівняння результатів високочастотної ехографії з езофагогастродуоденоскопією показало, що точність діагностики варикозу кардіальної частини шлунка при застосуванні кольорового допплерівського картирування склала 87,8%, аналіз структурно-функціональних особливостей портальної вени показав зменшення наступних параметрів: певне зменшення діаметру ворітної вени, швидкості кровотоку і, відповідно, об'ємного портального кровотоку. Діаметр селезінкової вени в усіх випадках був вірогідно збільшеним (р<0,05), як і об'ємний кровоплин у ній. Визначення характеру спектру кровотоку у печінкових венах показав його незмінений трифазовий тип у більшості хворих (95,1%).


Висновки. Черезшкірне дослідження структурних особливостей шлунка і кишечника та стану кровотоку у цих органах суттєво доповнює діагностичну інформацію відносно прогресування патологічного процесу, можливості виникнення ускладнень.

Комплексне ультразвукове дослідження дітей з портальною гіпертензією є високоінформативним, неінвазивним методом діагностики і його варто застосовувати для динамічного спостереження за хворими на ПГ для зменшення кількості інвазивних процедур обстеження.