УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ТА ЕХОСТРУКТУРИ СУДИН У ДІТЕЙ

Лук’янова І.С., Гончаренко Н.І.

м.Київ, ДУ ”ІПАГ АМН України”


Вступ. Підгрунття розвитку серцево-судинних захворювань закладається у дитинстві. Саме атеросклеротичний процес, який розвивається непомітно, є головною причиною виникнення серцевих нападів та інфаркту міокарда у дорослих. В останні роки для виявлення ранніх маркерів атеросклерозу та порушення функції ендотелію широко застосовуються неінвазивні інструментальні методи діагностики структурно-функціонального стану судинної системи. Особливо актуальним цей напрямок наукових досліджень є для педіатрії.


Мета дослідження. Вивчити ендотеліальну функцію судин середнього калібру та особливості ехоструктури судин великого калібру у дітей з ревматоїдним артритом (РА).


Матеріали та методи. Проведено обстеження 60 дітей віком від 6 до 15 років, з них: 30 дітей, хворих на РА та 30 дітей групи контролю. Середній вік дітей з патологією складав 11,0±0,5 років та групи контролю - 11,0±0,6 років.

Функціональний стан ендотелію судин вивчався за допомогою визначення зміни діаметра плечової артерії (D, мм) і швидкісних показників (Vps, EDV та ∆Vps) в стані спокою та під час реактивної гіперемії. Дослідження проводилось на апараті “Sonoline G-40” (фирма “Siemens AG”) лінійним датчиком 7,5 – 10МГц за методикою, описаною D.Celermajer та співавт. (1992р.). Эндотелійзалежна вазодилатація розраховувалась як відношення зміни діаметра плечової артерії після декомпресії (на фоні реактивної гіперемії) до діаметра артерії в стані спокою та виражалась в процентах (∆d%). Ехоструктурний стан стінки судин вивчався при дослідженні загальної сонної артерії. Вимірювалась товщина комплексу внутрішньої (інтима) та середньої (медіа) оболонок судини (КІМ).


Результати. У більшості хворих на РА (66,7%) виявлено порушення реактивності судин середнього калібру. Звертало на себе увагу превалювання гіпоергічного типу реакції (36,7%). Гіперергічний тип був виявлений у 20% дітей. Відмічається вірогідно більша величина КІМ при РА – 0,63±0,01мм ( проти 0,42±0,01мм у групі контролю). Оцінка результатів кореляційного аналізу дозволила визначити зв’язок між показниками кровотоку на рівні середніх судин та лабораторними показниками факторів запалення, а саме: с-реактивний білок (СРБ), циркулюючі імунні комплекси (ЦІК). Виявлена пряма кореляційна залежність між величиною ЦІК і вихідним діаметром артерії (Dвих.), зворотня залежність – між ЦІК і ∆Vps та EDV. Пацієнти з позитивними показниками СРБ мали достовірно більший Dвих., КІМ та менший Δd.


Висновки. У дітей з РА мають місце прояви ендотеліальної дисфункції та зміни ехостуктурних властивостей судин. Ступінь ендотеліальної дисфункції, виявлена за допомогою методів інструментальної діагностики корелює з величиною показників прозапальних факторів сироватки крові. Неінвазивне ехографічне дослідження судинної системи у дітей надає додаткову діагностичну інформацію, яка висвітлює особливості ураження судин при патологічних станах і може бути врахована при розробці схем лікування.