УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА ОЗНАК РОЗВИТКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Лисенко Г.І., Хіміон Л.В., Климась І.В.

Кафедра сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ


Вступ. Однією з актуальних проблем ревматології на сучасному етапі є розробка та вдосконалення методів діагностики патології внутрішніх органів у хворих на ревматоїдний артрит (РА), зокрема гепатобіліарної (ГБС) та серцево-судинної систем (атеросклерозу), для діагностики яких широко використовується доступний та інформативний метод ультразвукового дослідження.


Мета. Визначити роль ультразвукового дослідження в діагностиці патології ГБС та ознак розвитку атеросклерозу у хворих на РА.


Матеріали та методи. Проведено обстеження стану ГБС та сонних і вертебральних артерій на шиї у 52 хворих на РА (вік хворих 30-54р., середня тривалість захворювання 4,8р., 43 – жінки, 9 - чоловіків), які знаходились під наглядом ревматолога в Київській обласній клінічній лікарні та 20 практично здорових осіб відповідного віку в якості групи контролю. Дослідження виконували на ультразвуковому апараті ULTIMA PRO-30 («РАДМІР», Харків) із застосуванням конвексного датчика C2-5 МГц та лінійного датчика L5-10 МГц. При дослідженні ГБС оцінювали розміщення, форму, контури, розміри печінки, структуру та ехогенність паренхіми, судинний малюнок печінки; оцінювали розміщення, форму, контури, розміри жовчного міхура та протокової системи, структуру та ехогенність стінок та порожнини жовчного міхура. При оцінці судин шиї досліджувались дистальний відділ плечоголовного стовбуру, проксимальні відділи підключичних артерій, загальні, зовнішні та внутрішні сонні артерії з обох сторін. В сонних артеріях оцінювалась товщина комплексу «інтима-медіа», вимірювання проводилось на відстані 3 см проксимальніше біфуркації загальної сонної артерії протяжністю 1 см. Кількісна оцінка кровотоку проводилась шляхом безпосереднього вимірювання параметрів та розрахунку індексів.


Результати. Патологія ГБС виявлена у 49 хворих на РА (94,23%). Зміни стану ГБС у хворих на РА трактувались як: жирова інфільтрація печінки – 46 хворих (88,46%); холестероз жовчного міхура – 39 хворих (75%); жовчно-кам′яна хвороба – 1 хворий (1,92%); хронічний холецистит – 12 хворих (23,07%). У хворих на РА в порівнянні з контрольною групою відмічалось потовщення судинної стінки. Потовщення комплексу «інтима-медіа» виявлено у 47 хворих на РА (90,38%), середня товщина комплексу «інтима-медіа» склала 0,88±0,15мм, при цьому у 11,5% хворих цей показник перевищував 1,0 мм. В групі контролю середня товщина комплексу «інтима-медіа» склала 0,62±0,08 мм. Результати є достовірні в обох досліджуваних групах.


Висновки. 1. Патологія ГБС (жирова інфільтрація печінки, холестероз жовчного міхура) є характерною для хворих на РА. 2. В переважної більшості хворих на РА наявні ознаки розвитку атеросклерозу, про що свідчить потовщення комплексу «інтима-медіа» в сонних артеріях в порівнянні з групою контролю. 3. Ультразвукове дослідження є доступний, інформативний, неінвазивний метод діагностики змін з боку ГБС та ознак розвитку атеросклерозу у хворих на РА.