ДОПЛЕРЕХОКАРДІОГРАФІЯ, ЯК МЕТОД РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ

Вернигородська М.В., Фетісова Н.М., Вернигородський В.С.

Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова, Вінниця, Україна

Вступ. Клініка гіпотиреозу характеризується різноманітними проявами, серед яких основними є зміни у серцево-судинній системи, що є головною причиною втрати працездатності. Ураження серцево-судинної системи, що нерідко є найпершим проявом захворювання, відзначають у 70-80% хворих на гіпотиреоз.

Мета. Вивчити зміни центральної гемодинаміки у хворих з післяопераційним та ідіоматичним гіпотиреозом за допомогою доплерехокардіографії.

Матеріали і методи. Обстежено 125 хворих на гіпотиреоз, серед яких у 77 був післяопераційний і у 46 – ідіопатичний гіпотиреоз.

Доплерехокардіографія (ДопЕхоКГ) проводилась за стандартною методикою на апараті SonoAce 6000 С, фірми Medison з частотою датчика 3,5 Мгц. Стан систолічної функції серця оцінювали за такими показниками в М-режимі: кінцево-діастолічний (КДР) та кінцево-систолічний розміри (КСР) лівого шлуночка (ЛШ), товщина задньої стінки ЛШ в діастолу (ТЗЛШ), товщина міжшлуночкової перетинки в діастолу (ТМШП). Обчислювали кінцево-діастолічний (КДО) та кінцево-ситолічний об’єми (КСО). Досліджували фракцію викиду (ФВ), швидкість циркуляторного скорочення волокон міокарду. Визначали передньо-задній розмір лівого передсердя (ЛП), як додатковий показник стану діастоли.

Результати та їх обговорення: Як показали дані ДопЕхоКГ, зміни центральної гемодинаміки виявлялись в обох групах, але більш виражені у хворих з ідіопатичним гіпотиреозом.

Так, якщо у хворих з післяопераційним гіпотиреозом виявлялись ознаки гіпертрофії стінок лівого шлуночка у 28% випадків, то у хворих з ідіопатичним гіпотиреозом – у 42,8%.

Порушення діастолічної функції по типу релаксації спостерігалось у 19% хворих з післяопераційним та у 26,5% хворих ідіопатичним гіпотиреозом. У хворих з ідіопатичним гіпотиреозом частіше відмічалось зниження фракцій викиду (14,5%), порівняно з післяопераційним (у 5% обстежених).

Висновки.

Отримані нами результати дослідження про структурно-функціональні зміни в міокарді у хворих на гіпотиреоз потребують подальшого поглибленого вивчення та вказують на високу інформативність доплерехокардіографії.