ХАРАКТЕРИСТИКА ДОППЛЕРОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОГО ЛІКУВАННЯ ПОГРАНИЧНИХ ПУХЛИН І РАННЬОЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЯЄЧНИКІВ

Єгоров О.О.

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, Харків, Україна

Вступ. Одним із провідних факторів, що забезпечують нормальний перебіг вагітності, ріст та розвиток плоду, є гемодинамічні процеси в єдиній системі «мати-плацента-плід». Гемодинаміка в системі «мати-плацента-плід» у вагітних після органозберігаючого лікування пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників вивчені недостатньо.

Мета дослідження - вивчення стану гемодинаміки  в системі «мати-плацента-плід» у вагітних після органозберігаючого лікування пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників.

Матеріали та методи. В основну групу увійшли 40 вагітних після органозберігаючого лікування пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників (злоякісні пухлини яєчників Іа та Іс стадій). Контрольну групу склали 40 вагітних з фізіологічним перебігом вагітності. Допплерометричні дослідження проводилися з використанням  допплерографа Acuson (США) на наступних етапах гестації: 22-24, 28-30, 32-34, 36-38 тижнів. Аналіз матково-плацентарного кровотоку здійснювався по дослідженню кривих швидкостей кровотоку в маткових артеріях, плодово-плацентарного кровотоку - в артерії пуповини. Кровоток плоду оцінювався по дослідженню кривих швидкостей кровотоку в середній мозковій артерії. При проведенні допплерометрії розраховували систоло-діастолічне відношення (СДВ), індекс резистентності (ІР) і пульсаційний індекс (ПІ).

Результати. Дослідження вагітних контрольної групи показали, що в 22-24 тижні вагітності відбувається зниження резистентності маткових артерій за рахунок підвищення діастолічної швидкості кровотоку. В міру прогресування вагітності, з 24 тижнів спостерігалося зниження показників резистентності маткових артерій. При порівнянні показників резистентності правої та лівої маткових артерій достовірних розходжень між ними не встановлено. Результати дослідження кровотоку в маткових артеріях у вагітних основної групи свідчать про відсутність достовірної різниці СДВ, ІР, ПІ в порівнянні з їх значеннями у вагітних контрольної групи. При проведенні допплерометричного дослідження кровотоку в артерії пуповини між СДВ, ІР і ПІ у вагітних основної групи і контрольної групи достовірної різниці не виявлено. При проведенні допплерометричного дослідження кривих швидкостей кровотоку в середній мозковій артерії плоду у вагітних основної групи виявлена відсутність достовірної різниці СДВ, ІР, ПІ в порівнянні з їх значеннями у вагітних контрольної групи.

Висновки. Таким чином, результати досліджень вказують на те, що у вагітних після органозберігаючого лікування пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників не було виявлено порушень гемодинаміки в системі «мати-плацента-плід». Це свідчить про відсутність негативного впливу на стан гемодинаміки в системі «мати-плацента-плід» перенесеного  онкологічного захворювання.