КЛІНІЧНИЙ  ВИПАДОК  ТКАНИННОЇ  ПУХЛИНИ  ПОСЛІДУ (ХОРІОАНГІОМИ)

Кочержат В.І., Жук  Н.В.

Бориславський пологовий будинок, Львівська область, Вінницький ДМУ ім.М.І.Пирогова.

Вступ. При виявленні кістозних утворів посліду необхідно їх чітко диференціювати. Найчастішими знахідками є хоріоангіоми і субамніотичні кісти. Субамніотичні кісти – це однокамерні анехогенні утвори із чіткими контурами над  плодовою поверхнею плаценти. Розміри від 1 до 7- 8 см.  Хоріоангіоми (ХА) є доброякісними пухлинами плаценти.

Їх розміри бувають від 2-5 см і більше. Локалізуються в основному на плодовій поверхні плаценти, але можлива локалізація і на материнській поверхні та на амніотичних оболонках. Сонографічно – це  утвір із чіткими контурами із рідинним та тканинним компонентом. Можуть бути септи, добра васкуляризація.  Прогноз вагітності при ХА залежить від розмірів пухлини. Великі пухлини призводять до утворення артеріовенозних шунтів, котрі створюють загрозу  плоду за рахунок збільшення венозної складової до серця плоду, зростає серцевий викид, може виникнути серцева недостатність. Наслідком таких змін є тахікардія, кардіомегалія, набряки і водянка за рахунок гіперволемії і , як результат, антенатальна загибель плоду. В легших випадках ці зміни призводять до ЗВУР плоду. Ранньою ознакою серцевої недостатності плоду є розширення пупкової вени або правого передсердя.

Матеріали  і  методи . Вагітна М. 26 років була обстежена на сканері  Medison  Accuvix V20  в терміні 20-21 тиждень. Параметри плоду відповідали гестаційному віку. Плацента розташовувалась по передній стінці. Проте в ділянці дна матки, окремо від плаценти, виявлено утвір неправильної форми з чіткими контурами складної неоднорідної ехоструктури із кістозним та солідним компонентами з ехогенними септами. При проведенні контрольного обстеження в 36 тижнів розміри утвору збільшилися і складали 88×56 мм. Солідний компонент мав власну судинну ніжку . Запідозрено хоріоангіому плаценти. Проведено розширене дослідження плоду. Даних за водянку плоду, розширення пупкової вени, розширення правого передсердя та багатовіддя не було виявлено. Розвиток плоду відповідав  25 процентілю (вага плоду після народження становила  2900 гр., вага попередніх дітей – 3800 гр. і 3900 гр.).

Результати . Після пологів проведено дослідження  утвору. Він складався із кількох порожнин, перегороджених септами. В найбільшій із них знаходився солідний компонент.

По результатах патогістологічного дослідження верифіковано хоріоангіому плаценти, яка знаходилася на амніотичних оболонках, по типу додаткової дольки.

Висновки . Кістозні утвори  посліду треба диференціювати. Прогноз залежить від розмірів пухлини.  Виникнення у плоду серцевої недостатності (розширення пупкової вени і/або правого передсердя , тахікардія, кардіомегалія, набряки і водянка)  може  призвести  до антенатальної загибелі плоду або в легших випадках - до ЗВУР. Своєчасна  діагностика  патології  та оцінка  важкості  процесу дадуть можливість зменшити  перинатальний ризик.