МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ  У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ

Фетісова Н.М., Вернигородська М.В., Вернигородський В.С.

Вінниця, Україна, Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова

Вступ. Гіпотиреоз – клінічний синдром, що розвивається внаслідок дефіциту тиреоїдних гормонів. На фоні гіпотиреозу змін зазнають всі без винятку органи і системи. Найбільш частими проявами гіпотиреозу є ураження судин мозку.

При діагностиці ускладнень гіпотиреозу широко застосовується ультразвукова доплерографія (УЗДГ) екстракраніальних судин, яка являється досить інформативною.

Мета. Проаналізувати та вивчити зміни церебральної гемодинаміки у хворих на гіпотиреоз та встановити залежність таких змін від ступеня його вираженості.

Матеріали і методи. Обстежено 64 хворих на гіпотиреоз, серед яких було 56 жінок і 8 чоловіків, середній вік склав 48,6±0,83 роки. Хворі були розділені на дві групи: післяопераційний гіпотиреоз – 37 чол., ідіопатичний – 27 чол.

Усім хворим було проведено дуплексне сканування екстракраніальних судин на апараті SonoAce 6000 С фірми Medison за стандартною методикою. При проведенні УЗДГ досліджували гемодинамічні параметри на магістральному рівні в загальних сонних артеріях (ЗСА), внутрішніх сонних артеріях (ВСА), зовнішніх сонних артеріях (Зовн.СА), хребтових артеріях (ХА), яремних венах.

Результати: Аналіз даних УЗДГ показав зміни в обох групах. У групі хворих з ідіопатичним гіпотиреозом у 11% хворих мало місце зниження систолічної лінійної швидкості кровотоку (СЛШК) в ЗСА. Крім того, у цій групі хворих у 12% виявлені різні за формою та діаметром атеросклеротичні бляшки. У 4 хворих мали місце ознаки гіпоплазії ХА, де діаметр її склав – 1,6-1,8 мм, та були знижені швидкісні показники кровотоку, що свідчить про ознаки вертебро-базилярної недостатності (ВБН).

Зниження СЛШК у хворих з післяопераційним гіпотиреозом спостерігалось у 25% хворих. Товщина комплексу інтима-медіа (КІМ) суттєво не змінювалась. У 18% хворих зустрічались атеросклеротичні бляшки, частіше у осіб 50-60 років.

В обох групах виявлялись різні деформації судин: у 22% хворих виявлено дугоподібний хід ЗСА; у 13% відмічалось збільшення діаметру яремних вен, що свідчить про ознаки венозної гіпертензії.

Висновки.

Доведено високу ефективність УЗДГ екстракраніальних судин у виявленні порушень церебральної гемодинаміки у хворих на гіпотиреоз. Виявлені порушення свідчать про підвищений ризик цереброваскулярних ускладнень та прискорення формування церебральної судинної недостатності.