УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ  ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ВИРАЖЕННОСТІ

Мазур С.Г.

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», м. Київ

Мета роботи: виявлення особливостей структурних уражень екстракраніальних відділів церебральних судін у хворих іх залишковими явищами гострих порушень мозкового кровообігу (ЗЯ ГПМК) , які можуть сприяти розвитку інсульту, у порівнянні  з  хворими на  атеросклеротичну  дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) .

Матеріали та методи. Було обстежено 84    пацієнта з церебральним атеросклерозом у віці 45-79 років (середній вік 61,8±1,05 років, з них 38 жінок, 46 чоловіків), з яких 54 перенесли ГПМК у каротидному басейні, і 30 мали дисциркуляторну енцефалопатію II-III ступеню.  Контрольну групу склали 50 пацієнтів , 26 чоловіків та 24 жінки, (середній вік 56,8±2,05 років) без анамнезу ЗЯ ГПМК  і клінічних  проявів церебральної судинної патології.    Характер атеросклеротичного ураження,  структура бляшок і ступінь виразності стено - окклюзуючого процесу  вивчалися за допомогою ультразвукового дуплексного сканування  (ультразвуковий діагностичний апарат  “Sonoline-Elegra”, Siemens) із використанням датчиків з частотою 7,5 і 2,5 MHz.

Результати. Пацієнти, що перенесли інсульт, мали більшу виразність структурних змін екстракраніальних відділів МАГ : в них були достовірно вищими показники товщини КІМ -  1,36±0,095 мм , ніж у пацієнтів з ДЕ – 1,15±0,08 (р<0,05), та у осіб контрольної групи – 0,92±0,06 (р<0,01); в структурі виявлених атеросклеротичних бляшок переважали більш нестабільні та емболонебезпечні гетерогенні атеросклеротичні бляшки (70,3% випадків), в той час,як у пацієнтів  із дисциркуляторною енцефалопатією частіше виявлялись гомогенні щільні  бляшки (63% випадків); в них переважали стенози високого ступеня -  у 79,6%  пацієнтів спостерігались стенози  >50% діаметру судини , в той час, як в  групі пацієнтів із ДЕ найбільшу питому вагу становили стенози <50% діаметру судини – вони були виявлені у 65,6% пацієнтів. У пацієнтів із ЗЯ ГПМК також частіше виявлялось поєднане ураження МАГ - у 35,2%  хворих, що перенесли інсульт, відзначено патологію обох каротидних басейнів, у 14,8% пацієнтів – каротидного та вертебро-базилярного  (у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією – відповідно у 15,6% та  6,3% пацієнтів); з  більшою частотою у них  також виявлялась  патологічна деформація магістральних судин: -  у 72,2% пацієнтів порівняно із  31,3% пацієнтів з ДЕ.

Висновки. 1.Пацієнти обох обстежених груп (із ЗЯ ГПМК та ДЕ) мають однаково високу частоту атеросклеротичного ураження МАГ.

2.Структурні зміни  екстракраніальних відділів сонних артерій у пацієнтів , що перенесли інсульт, мають більш виражений характер, який  проявляється вищими значенням товщини КІМ, переважанням  бляшок із більш нестабільною та емболонебезпечною структурою, а також  більшим вмістом у даній групі хворих осіб із стенозами високого ступеня, що може свідчити про більш агресивний перебіг у них атеросклеротичного процесу .

3. У хворих на ішемічний інсульт частіше реєструється поєднане ураження церебральних судин, а також деформації магістральних судин, що призводить до виснаження резерву колатерального кровообігу та сприяє розвитку декомпенсації церебральної гемодинаміки.