УЛЬТРАЗВУКОВА ТРИВИМІРНА ПЛАЦЕНТОГРАФІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Волик Н.К.

НМАПО імені П.Л.Шупика, ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики», Київ, Україна

Плацента надзвичайно своєрідний і в деяких відносинах воістину унікальний орган. Відомо, що кровоносне русло плаценти включає дві тісно взаємопов'язані, але не сполучені між собою системи кровообігу - плодову і материнську і в цьому полягає особливість організації її кровотоку. Вивчення особливостей плодово-плацентарного кровообігу у вагітних заслуговує на особливу увагу, так як патологія фетоплацентарного комплексу (ФПК) є однією з основних причин, що призводять до зростання перинатальної захворюваності і смертності. Гемодинамічні порушення в системі мати-плацента-плід пов'язані з неповним розвитком судинної системи плаценти і матково-плацентарних судинних зв'язків і проявляються порушенням матково-плацентарного кровотоку, виключенням з кровообігу окремих зон плаценти. Характер і вираженість морфофункціональних змін плаценти визначають ступінь тяжкості і клінічні прояви плацентарної дисфункції.

У зв'язку з цим, методи, що забезпечують неінвазивну оцінку плацентарного кровообігу (як плодового так і материнського) in vivo можуть стати важливим інструментом прогнозування ускладненого перебігу вагітності, і основою оцінки ефективності можливих методів лікування даних ускладнень. Однак, неінвазивна оцінка плацентарної васкуляризації в природних умовах ускладнюється малими розмірами судин ворсин і складною архітектонікою судинного дерева плаценти. До недавнього часу діагностика порушень плацентарної анатомії і фізіології грунтувалася на спробах зв'язати функціональну зрілість плаценти з результатами оцінки її зовнішнього вигляду при УЗ дослідженні в сірій шкалі і на допплерометричній оцінці профілів спектра кровотоку в артеріях пуповини і маткових артеріях. Однак, по-перше, не всі випадки плацентарної недостатності обумовлені неповноцінною гестаційної перебудовою спіральних артерій, по-друге, експериментальні і клінічні дослідження показали, що достовірні зміни в артеріях пуповини виявляються лише при оклюзії понад 60% інтраплацентарних судин. В даний час назріла необхідність удосконалення інструментальної діагностики стану системи мати-плацента-плід з оновленням принципів оцінки та інтерпретації отриманих даних. З впровадженням в акушерську практику нових діагностичних технологій, зокрема тривимірної реконструкції ультразвукового зображення в В-режимі та в режимі енергетичного колірного картування з'явилася можливість досліджувати плацентарну гемодинаміку in vivo в плаценті, як в цілому органі так і на рівні мікроциркуляторного русла, що дозволило більш детально підійти до вивчення особливостей судинної анатомії плаценти. Створення моделі будови плаценти і її транспортних потоків є необхідною умовою для розуміння її фізіології. 3Д-ангіографія дає можливість скласти уявлення про тривимірну організацію системи судин в плаценті, і одночасно проводити вимірювання параметрів кровотоку в цих судинах з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення VOCAL.

У доповіді представлені можливості тривимірної ангіографії в режимі енергетичного колірного картування в вивченні хронології розвитку судинного дерева плаценти в нормі і при основних акушерських ускладненнях - СЗРП, гестаційна гіпертензія, прееклампсія. Обговорено основні висновки літератури з використання даної технології як потужного інструменту скринінгу, діагностики і спостереження при ускладненнях вагітності, обумовлених плацентарними порушеннями. Отримання кількісних показників 3Д-ангіограм вказує шлях до більш об'єктивного оцінювання васкуляризації і перфузії, враховуючи докази її високої відтворюваності між дослідниками за умови дотримання жорсткої стандартизації налаштувань приладу і можливості уникнути артефактів при побудові судинних карт.