ВПЛИВ РЕСВЕРАТРОЛУ НА ПОКАЗНИКИ КРОВОТОКУ У ТИРЕОЇДНИХ АРТЕРІЯХ У ХВОРИХ НА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ
Чекаліна Н.І., Шуть С.В., Казаков Ю.М., Трибрат Т.А.

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Вступ. Аутоімунний тиреоїдит (АІТ) є найчастішою причиною гіпотиреозу (70-80% випадків). За останні 10 років в Україні поширеність АІТ зросла на 68%, що обумовлює необхідність розробки нових чутливих діагностичних маркерів для раннього виявлення АІТ та пошуку ефективних лікувальних і профілактичних засобів.

Метою нашої роботи було вивчення швидкісних характеристик кровотоку у артеріях щитоподібної залози (ЩЗ) при АІТ за умов застосування рослинного поліфенолу ресвератролу, що володіє антиоксидантними властивостями.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 44 особи обох статей віком 24-56 років з діагнозом: АІТ, еутиреоїдний варіант перебігу. 24 хворим призначено ресвератрол у дозі 100 мг на добу протягом 2 місяців, 20 хворих склали групу порівняння та з причини еутиреозу не вживали лікарських засобів. Контрольну групу склали 20 здорових осіб.
За допомогою ультразвукової спектральної імпульсної допплерографії були визначені швидкісні показники кровотоку у верхніх тиреоїдних артеріях (ВТА) та нижніх тиреоїдних артеріях (НТА), за допомогою кольорового допплерівського картування (КДК) — характер васкуляризації паренхіми ЩЗ.

Результати. У хворих на АІТ відмічалися характерні зміни ехоструктури ЩЗ, ущільнення капсули, потовщення перешийку. При застосуванні КДК у 38% хворих виявлена помірна гіпервасуляризація паренхіми ЩЗ за рахунок артеріального компоненту. У обстежених здорових осіб систолічна швидкість кровотоку (СШК) у ВТА складала 16,3+0,77см/с, у НТА — 15,9+0,89см/с; діастолічна швидкість кровотоку (ДШК) у ВТА — 7,1+0,94см/с, у НТА — 6,6+0,71см/с, індекс резистентності (ІР) у ВТА — 0,59+0,05, у НТА — 0,54+0,09. Враховуючи незначущі розбіжності даних, які були отримані при дослідженні ВТА та НТА, а також рекомендації наукових джерел, у хворих груп дослідження ми обмежилися визначенням та порівнянням СШК, ДШК та ІР у НТА, що є об’єктивними та чутливими показниками артеріального кровотоку ЩЗ. У хворих на АІТ СШК у НТА складала 26,8+2,48 см/с, ІР 0,67+0,04, що вірогідно відрізнялося від показників групи здорових осіб (р<0,05). Під впливом ресвератролу СШК у НТА дорівнювала 20,1+2,18 см/с, ІР  0,56+0,04, що вірогідно відрізнялося від значень обох показників групи порівняння та від даних перед лікуванням (р<0,05). Це може свідчити про зменшення судинного опору та щільності паренхіми ЩЗ під вливом ресвератролу.
Аутоімунний процес супроводжується підвищенням вільно-радикального окислення (ВРО), що створює умови для підтримки хронічного системного запалення. За даними численних наукових досліджень, ресвератрол блокує ВРО, регулює активність ферментів запалення, гальмує патогенну дію фактору транскрипції NF-кВ, має ендотеліопротекторну активність за рахунок активації ферменту eNOS, що може забезпечувати нормалізацію швидкісних показників кровотоку шляхом зниження ступеню вираженості системного запалення.

Висновки. Швидкісні показники кровотоку у артеріях ЩЗ можуть опосередковано свідчити про ступінь активності патологічного процесу при АІТ. Ресвератрол сприяє зниженню швидкостей кровотоку у тиреоїдних артеріях, вірогідно, за рахунок протизапальної активності, що зумовлює доцільність подальшого вивчення його впливу в умовах АІТ з перспективою ефективного клінічного застосування.