Спектральний пульсовий тканинний доплер в діастолу: спосіб поліпшення розуміння та оцінки діастолічного розслаблення лівого шлуночка.

Обгрунтування:

Традиційна доплерівська ехокардіографія надає непряму оцінку діастолічної функції лівого шлуночка (ЛШ), внаслідок залежності показників від переднавантаження. Тканинний доплер (ТД) є методом вивчення діастолічної функції у більш безпосередній та менш переднавантаження-залежний спосіб.

Методи: Було виконано пошук у базі даних Medline щодо літератури по використанню ТД для аналізу діастолічної функції. Наступний пошук виявив найбільш значущі джерела по ТД та діастолічній функції загалом.

Результати: ТД визначає міокардіальні швидкості з високою часовою та швидкісною точністю, але їй бракує просторової інформації. Зокрема, швидкість раннього діастолічного руху стінки (Em) та її часові параметри є багатообіцяючим показником місцевого міокардіального розслаблення. Em на рівні мітрального кільця надає чітку оцінку шлуночкового розслаблення, відносно незалежну від переднавантаження та систолічної функції. У комбінації з ранньою швидкістю трансмітрального потоку (Е), визначення псевдо-нормального типу наповнення та оцінка тисків наповнення покращується за допомогою Е/Еm.

Висновок: ТД відіграє важливу роль у дослідженні та оцінці діастолічної функції. Однак, інформація отримана за допомогою ТД має бути інтегрована з іншими ехокардіографічними даними, оскільки її діагностична точність залишається незадовільною.

Джерело: American Heart Journal, September 2003, Volume 146, Issue 3 Pages 411-419