Витяг зі статуту Українського доплерівського клубу

Загальні положення

З метою прискорення подальшого розвитку ультразвукової доплерівської діагностики в Україні та реалізації прав і творчого потенціалу спеціалістів в області ультразвукової діагностики, ініціативною групою створюється «Український доплерівський клуб», який є добровільною неприбутковою організацією, основними цілями та завданнями діяльності якої є:

 • сприяння розвитку наукових досліджень в сфері ультразвукової доплерівської діагностики та якнайскорішому впровадженню їх результатів;
 • розвиток, аналіз та узагальнення методів ультразвукової діагностики для практичного застосування їх в різних галузях медицини;
 • надання наукової, практичної, інформаційної та правової допомоги членам Клубу та медичним працівникам;
 • сприяння вдосконаленню медичної освіти та підвищення кваліфікації і професійного рівня спеціалістів, які працюють в сфері ультразвукової діагностики;
 • налагодження та підтримка міжнародного наукового, інформаційного та ділового співробітництва з міжнародними організаціями, фондами, клініками, тощо.

Членство клубу

Членами Клубу можуть бути юридичні особи – медичні установи незалежно від форми власності та дієздатні фізичні особи України та іноземних держав – медичні працівники, сферою професійних нтересів яких є доплерографія.

Прийом в члени Клубу здійснюється Президентом Клубу на підставі письмової заяви та/або угоди з прийняттям зобов’язань про виконання Статуту та рішень керівних органів Клубу.

Члени Клубу за своїм статусом поділяються на дійсних членів Клубу та Почесних членів Клубу.

Дійсними членами Клубу є фізичні та юридичні особи, які сплачують вступний та щорічні членські внески і користуються правом вирішального голосу на Конференціях Клубу.

Дійсні члени Клубу мають право:

 • брати участь в управлінні справами Клубу;
 • одержувати вичерпну інформацію про всю плановану і здійснювану діяльність Клубу та його керівних органів;
 • вносити пропозиції щодо напрямків і форм діяльності Клубу, готувати і вносити на розгляд Конференції Клубу проекти цільових програм;
 • брати участь в роботі Конференції Клубу з правом вирішального голосу;
 • обирати і бути обраними до виборних органів, створюваних Клубом;
 • заявляти про свій статус члена Клубу в публічних заявах;
 • отримувати інформаційні, науково-методичні та інші матеріали та видання, створені Клубом чи придбані за рахунок коштів Клубу;
 • користуватися переважним правом на участь в Програмах Клубу, включаючи навчання, підвищення кваліфікації та стажування (в тому числі і за кордоном);
 • розповсюджувати інформацію про свою участь в Програмах Клубу, в тому числі у виданнях Клубу, на пільгових умовах;
 • звертатися за допомогою Клубу в питаннях захисту своїх прав;
 • вносити пропозиції щодо створення реґіональних філій та представництв Клубу для вирішення на реґіональному рівні питань, пов’язаних з діяльністю Клубу.

Члени Клубу зобов'язані:

 • сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Клубу;
 • постійно брати дієву участь у Програмах Клубу, в тому числі їх фінансову чи іншу підтримку;
 • додержувати вимог цього Статуту, виконувати рішення органів управління Клубу, прийняті в межах їх повноважень;
 • своєчасно сплачувати щорічні членські внески, а також виконувати свої фінансові, майнові та інші зобов'язання перед Клубом;
 • без зволікань повідомляти Клуб про зміну своєї поштової (юридичної) адреси, телефону та інших даних.

Звання Почесного члена Клубу присвоюється Правлінням Клубу за особливі заслуги і досягнення в діяльності, що сприяє реалізації мети та завдань Клубу. Статус Почесного члена Клубу визначається окремим положенням, що затверджується Правлінням Клубу.

Членство у Клубі припиняється в зв'язку з позбавленням права членства у Клубі або при добровільному виході із Клубу. Позбавлення права членства у Клубі відбувається за рішенням Правління Клубу при наявності хоч однієї з наступних підстав:

- якщо Член Клубу не виконує вимог, передбачених Статутом Клубу, в тому числі не вносить чи не своєчасно вносить членські внески;

- якщо Член Клубу своїми умисними діями завдав матеріальної або моральної шкоди Клубові. Рішення про позбавлення членства у Клубі вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Правління Клубу, що фіксується у відповідному протоколі.

Член Клубу може вийти з Клубу добровільно на підставі поданої ним заяви на ім’я Президента Клубу не пізніше ніж за два місяці до передбачуваної дати виходу. При цьому Член Клубу, зобов’язаний погасити заборгованість перед Клубом по сплаті внесків за весь час його перебування в якості Члена клубу (якщо така має місце) до або одночасно з поданням заяви про вихід, що підтверджується відповідним платіжним документом. Рішення про добровільний вихід зі складу Членів Клубу затверджує Президент Клубу.

Організаційна структура клубу

До організаційної структури Клубу входять: Конференція Клубу; Правління Клубу; Виконавча дирекція Клубу; Наглядово-ревізійна комісія Клубу. Організаційна структура Клубу передбачає також можливість

створення цільових робочих груп, секцій чи комітетів із числа членів Клубу - як виконавчих чи дорадчих органів в рамках окремих Програм Клубу.

Конференція клубу

Конференція Клубу (далі-Конференція) є вищим керівним Статутним органом Клубу, який складається з Членів Клубу чи їх законних представників. Конференція скликається не рідше одного разу на чотири роки. Для вирішення термінових питань, які виникли в процесі діяльності Клубу і виходять за межі компетенції Правління, може скликатися позачергова Конференція за рішенням Правління Клубу чи за письмовою вимогою не менше ніж однієї третини членів Клубу чи наглядово-ревізійної комісії Клубу.

Конференція повноважна ухвалювати рішення, якщо на ній присутні більш ніж 50% Членів Клубу.

До компетенції Конференції належить такі питання:

 1. затвердження Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень;
 2. реорганізація та ліквідація Клубу;
 3. обрання членів Правління Клубу та дострокове припинення їх повноважень;
 4. обрання членів Hаглядово-ревізійної комісії Клубу та дострокове припинення їх повноважень;
 5. затвердження звітів Президента Клубу, Виконавчої дирекції Клубу та Наглядово-ревізійної комісії Клубу в тому числі про цільове використання коштів, майна та виконання кошторису Клубу;
 6. затвердження основних напрямків діяльності Клубу, внесення до них пропозицій та доповнень;
 7. затвердження основних принципів формування та використання майна Клубу;
 8. прийняття рішення щодо будь-якого іншого питання, яке входить до сфери діяльності Клубу.

Рішення Конференції по першому, другому, третьому та четвертому питаннях пункту вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало не менш ніж ѕ Членів Клубу, присутніх на Конференції. З усіх інших питань рішення приймаються звичайною більшістю голосів Членів Клубу.

Правління клубу

Правління Клубу є вищим керівним органом Клубу, який здійснює організаційне забезпечення та оперативне керівництво діяльністю Клубу в період між Конференціями Клубу в межах своїх повноважень.

Правління Клубу обирається Конференцією Клубу терміном на чотири роки в кількості дев’яти чоловік. До складу Правління Клубу входять: Президент Клубу, Секретар та члени Правління Клубу.

Правління Клубу:

 • розглядає і затверджує подані на його розгляд проекти Програм Клубу, ухвалює рішення про їх пріоритетність та заходи щодо реалізації;
 • визначає розмір та порядок сплати вступного, членських та додаткових внесків Членами Клубу;
 • затверджує порядок денний Конференції Клубу;
 • приймає рішення про позачергове скликання Конференції Клубу та затверджує її порядок денний;
 • приймає рішення про позбавлення членства в Клубі;
 • створює, при необхідності, робочі групи (секції) із Членів Клубу для опрацювання окремих питань сфери діяльності Клубу;
 • приймає рішення про створення відділень, філій, представництв як на території України, так і за кордоном, затверджує їх статути та положення;
 • з метою виконання статутних завдань Клубу приймає рішення щодо заснування та участі в друкованих, та електронних засобах масової інформації, здійснення іншої видавничої діяльності; створення і членства в благодійних та інших неприбуткових організацій; об’єднання у спілки, асоціації, тощо.

Президент клубу

Президент Клубу є вищою посадовою особою Клубу та очолює Правління Клубу. Президент Клубу:

 • представляє Клуб в державних та громадських органах України та за кордоном, веде переговори від імені Клубу без спеціальних додаткових повноважень чи доручень;
 • організує та забезпечує виконання рішень Конференції та Правління Клубу;
 • безпосередньо керує діяльністю Правління Клубу та здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Клубу;
 • особисто звітує перед щорічною Конференцією Клубу про роботу Клубу за звітний період;
 • здійснює заходи, які направлені на захист прав Членів Клубу;
 • виконує інші функції, які передбачені цим Статутом чи можуть бути покладені на нього Конференцією або Правлінням Клубу.

Виконавча дирекція клубу

Виконавча дирекція Клубу є постійно діючим виконавчим органом Jksas та складається не менше ніж з двох осіб – Виконавчого директора та Головного бухгалтера. До компетенції Виконавчої дирекції Клубу входять усі питання, пов’язанні з повсякденною діяльністю Клубу та практичною реалізацією Програм Клубу.

Виконавча дирекція Клубу:

 • розробляє і вносить на розгляд та затвердження Правлінням Клубу проекти кошторисів Програм Клубу, а також звіти про їх виконання;
 • затверджує положення про діяльність структурних підрозділів Виконавчої дирекції Клубу, норми внутрішнього трудового розпорядку.
 • подає на розгляд Правління Клубу та щорічної Конференції Клубу проекти документів Клубу;
 • вирішує інші питання, пов’язані з поточною діяльністю Клубу.
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників - приймає рішення щодо інших питань, пов’язаних з поточною адміністративно-господарською діяльністю Клубу.

Наглядово-ревізійна комісія клубу

Наглядово-ревізійна комісія Клубу є контрольним органом Клубу. Наглядово-ревізійна комісія Клубу обирається на Конференції терміном на чотири роки в кількості не менше ніж двох осіб. Члени Наглядово-ревізійної комісії Клубу не можуть бути одночасно членами інших виборчих чи призначуваних органів Клубу.

Джерела фінансування, кошти та майно клубу

Клуб набуває права власності на кошти та майно, добровільно пожертвувані засновниками, членами або державою в установленому порядку, набуті від вступних та членських внесків, пасивних доходів, пожертвувані громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок наявних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Реорганізація та ліквідація клубу

При ліквідації Клубу кошти та інше майно Клубу не можуть розподілятися між його членами, а повинні бути використані для виконання статутних завдань, на благодійні цілі, передаються іншій неприбутковій організації або зараховуються до доходу бюджету.