Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики (УАФУД)» зареєстрована Міністерством юстиції України 29 травня 1998 року (№ 1032). 
Основною метою діяльності УАФУД є об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов розвитку ультразвукової діагностики і ультразвукової діапевтики, максимальної реалізації творчого потенціалу фахівців в інтересах вирішення актуальних теоретичних, практичних та наукових задач на цих теренах, задоволення та соціально-правовоий захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів УАФУД. 
У квітні 2006 р. на основі спільної Угоди УАФУД стала асоційованим членом Асоціації радіологів України (АРУ), а члени УАФУД, таким чином, долучились до участі в Європейській асоціації радіологів. 

29 травня 2019 р. УАФУД була прийнята асоційованим членом EFSUMB. Це велика честь і велика відповідальність. Ми, як національна асоціація, мусимо мати відповідність високим вимогам європейських цінностей і професіоналізму колег.

Президент УАФУД – Динник Олег Борисович, канд.мед.наук, член групи експертів МОЗ України за напрямком радіологія, ультразвукова діагностика, радіаційна онкологія, ядерна медицина 
Віце-президент УАФУД –Медведєв Володимир Єгорович, д-р мед.наук, професор.
Секретар УАФУД – Слободянюк Ігор Михайлович.
Секретар УАФУД з міжнародних відносин -  Бекало Ірина Сергіївна.
Скарбник УАФУД – Жайворонок Максим Миколайович.

Адреса офісу УАФУД:  
вул. Преображенська, 10/17, м. Київ, 03037, Україна.
Тел.(38 050) 331-9635
e-mail: ukr.ultrasound@gmail.com

Щорічно УАФУД (спільно з Українським допплерівським клубом) проводить дві республіканські науково-практичні конференції, нараду головних фахівців з УЗД управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій за участю представників кафедр (курсів) радіології медичних навчальних закладів.

Члени УАФУД у відповідності до Статуту УАФУД зобов’язані щорічно сплачувати членські внески до 1 травня поточного року (про сплату можна подивитися тут). Членство в EFSUMB необхідно підтвердити сплатою членських внесків до 1 червня поточного року.

Пропозиція Виконкому АРУ від 08.02.2021 р. Членські внески підвищити до 500 грн. на рік для членів 5-ти субасоціацій АРУ і в т.ч.  для УАФУД. Це стнановить менше ніж 10% від мінімальної заробітної плати в Україні.

 

 

Переваги членства в УАФУД

Переваги членства в УАФУД

Переваги членства в УАФУД (реліз 2021 року).

1.       Знижки при сплаті реєстраційного внеску на щорічних конференціях (весна/осінь) УАФУД.

2.       Автоматичне членство в Асоціації радіологів України (АРУ) та знижки при сплаті реєстраційного внеску на щорічних конференціях АРУ. Повний доступ до матеріалів сайту АРУ та отримання сертифікатів з балами БПР.

3.       Членство в EFSUM виключно доступно лише членам національних асоціацій, тобто УАФУД.

4.       Членство в ESR і льготні внески виключно доступно лише членам національних асоціацій, тобто АРУ.

5.       Видача від УАФУД лікарям УЗД Відгуків, Рецензій, Листів підтримки, Клопотань та Експертиз виключно лише членам УАФУД з 2021 р.

6.       Підтримка розвитку сайта УАФУД, як загальноукраїнської інформаційної та освітьої платформи.

7.       Підтримка європейської інтеграції України у сфері УЗД (УАФУД є повноправним членом EFSUMB) і таким чином доступ до первинних матеріалів сайту EFSUMB англійською мовою та перекладів Керівництв і настанов (в т.ч. і по темі COVID та УЗД легень) українською мовою : https://efsumb.org/guidelines-recommendations-translations/

8.       Можливість представити в Публікаціях сайту EFSUMB главу «Історія розвитку УЗД в Україні». Щоб нам самим можна було собою пишатись. Ми не країна третього сорту: https://efsumb.org/wp-content/uploads/2021/01/History_Ultrasoud_Ukraine.pdf.

 

Переваги членів УАФУД, що мають членство в EFSUMB

Переваги членів УАФУД, що мають членство в EFSUMB

Переваги членів УАФУД, що мають членство в EFSUMB (реліз 2021 року)

https://efsumb.org/benefits-of-efsumb-membership/

1. EFSUMB це загальноєвропейська федерація ультразвуку, яка заохочує зв’язок між професіоналами ультразвукової діагностики всіх дисциплін по всій Європі, дозволяючи їм скористатися багатим досвідом та знаннями інших країн та інших систем охорони здоров’я.
2. Засідання EUROSON, що проводяться кожного другого року, дають унікальну можливість зустрітися з практиками з інших європейських країн, послухати доповіді багатьох міжнародних експертів, представити нові цікаві дані колегам з усієї Європи та взяти участь у науці ультразвуку, освіта, дослідження, викладання та політика на наднаціональному рівні.
3. Можливість впливати на проблеми ультразвуку у всьому світі завдяки членству у Всесвітній федерації ультразвуку в медицині та біології.
4. Школи Євросон, які забезпечують ультразвукову освіту високого рівня в різних частинах Європи.
5. ECMUS - Європейський комітет з медичної ультразвукової безпеки, який бере провідну роль у підтримці членства в курсі всіх аспектів медичної безпеки ультразвуку, та надає експертні оцінки через публікацію заяв про безпеку ультразвуку.
6. Комітет з питань освіти та професійного розвитку, який розглядає всі аспекти медичного ультразвукового навчання та професійного розвитку по всій Європі, та публікує рекомендації з різних питань, таких як мінімальні стандарти підготовки.
7. Комітет з публікацій, який забезпечує постійне оновлення членства у справах EFSUMB.

Переваги для індивідуальних членів включають:
1. Участь у великій загальноєвропейській ультразвуковій спільноті.
2. Право брати участь у засіданнях Генеральної Асамблеї EFSUMB та коментувати справи EFSUMB.
3. Право приймати участь у всіх комітетах EFSUMB як кооптований член.
4. Повний доступ до веб-сайту EFSUMB
5. Можливість впливати на європейські та світові проблеми ультразвуку завдяки членству в EFSUMB.
6. Знижено плату на заходах Євросону для деяких делегатів.
7. Зниження сплати участі на багатьох заходах, що фінансуються EFSUMB.
8. Значно зменшено кількість підписок на Ultraschall in der Medizine / Європейський журнал ультразвуку (переваги є у членів).
9. Розсилка Шести бюлетенів новин на рік.
10. Автоматичне членство у Всесвітній федерації ультразвуку в медицині та біології (WFUMB).
11. Знижена вартість підписки на журнал «УЗД у медицині та біології».
12. Персоналізовані сертифікати про членство.

Анкета УАФУД

Анкета УАФУД

Анкета УАФУД

Витяг зі статуту Асоцiацiя фахiвцiв ультразвукової дiагностики України

Витяг зі статуту Асоцiацiя фахiвцiв ультразвукової дiагностики України

1. Загальн положення

1.1. Українська Асоцiацiя фахiвцiв ультразвукової дiагностики України  (надалi Асоцiацiя) є Всеукраїською  громадською органiзацiєю, що об'єднує на добровiльних засадах, фахiвцiв з вищою та середньою освiтою, зайнятих практичною, науково-дослiдною та педагогiчною дiяльнiстю в галузi ультразвукової дiагностики, громадськi органiзацiї та трудовi колективи медичних  установ.
1.2. Асоціація є незалежне, самокероване, добровільне всеукраїнське  об`єднання, яке здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту за принципами самоврядування, виборності керівних органів, гласності, колегіальності керівництва, самофінансування.
1.3. Асоціація може входити на правах асоційованого (колективного) члена до Асоціації радіологів України, інших вітчизняних та зарубіжних громадських організацій, вступати в міжнародні громадські об`єднання, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв`язки.

2. Мета та завдання

2.1. Метою діяльності Асоціації є об`єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов розвитку ультразвукової діагностики та ультразвукової діапевтики, максимальної реалізації творчого потенціалу медичної громадськості в інтересах вирішення актуальних теоретичних, практичних та наукових проблем у галузі ультразвукової діагностики та ультразвукової діапевтики (надалі - УЗД) , а також для соціально - правового захисту своїх членів.
2.2. Для досягнення вищевказаної мети Асоціація вирішує такі завдання:

 • сприяння підвищенню рівня знань осіб, практична та (або) наукова діяльність яких пов`язана з УЗД;
 • сприяння розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі УЗД, зміцнення зв`язку науки з практикою, пропаганда здобутків УЗД;
 • сприяння здійсненню наукової та практичної допомоги членам Асоціації, молодим вченим та лікарям, сприяння вдосконаленню системи медичної освіти та підвищенню професійного рівня фахівців, розвиток професійної, етичної та деонтологічної традицій у медицині , аналіз, узагальнення та пропаганда наукових досягнень серед населення.

2.3. Відповідно до статутних завдань, згідно з чинним законодавством Асоціація:

 • вносить пропозиції до державних органів влади та управління з питань, які регламентують діяльність фахівців у галузі УЗД;
 • бере участь у проведенні з`їздів (конгресів), конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових засіданнях, учбових циклах, курсах і школах фахівців, виставках як в Україні, так і за кордоном , в творчих дискусіях щодо сучасних наукових та інженерно-технічних концепцій розвитку УЗД, з метою підвищення кваліфікації фахівців
 • здійснює видавничу та рекламну діяльність;
 • підтримує зв`язки з державними установами та громадськими організаціями з питань спільного проведення заходів, що відповідають статутним завданням Асоціації; забезпечує професійну, юридичну, консультативну допомогу та соціально-правовий захист членів Асоціації;
 • організує конкурси наукових робіт і практичних розробок з УЗД, заохочує переможців грамотами, преміями і почесними знаками;
 • здійснює небхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з статутом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;
 • бере участь у роботі міжнародних та національних конгресів з питань УЗД;
 • бере участь в атестації фахівців з УЗ діагностики, дає оцінку їх кваліфікації та рекомендації для працевлаштування;
 • вивчає потребу у фахівцях з УЗД, дає рекомендації для відкриття учбових баз при медичних академіях, університетах, інститутах, НДІ, багатопрофільних лікарнях, бере участь у розробці концепції зміцнення матеріально-технічної бази УЗД;
 • вступає в міжнародні (неурядові) організації, підтримує міжнародні зв`язки, укладає відповідні угоди з питань статутної діяльності;
 • використовує інші форми діяльності, що відповідають цілям і завданням Асоціації та не суперечать чинному законодавству;
 • організує участь представників Асоціації у роботі комісій, призначених МОЗ України та обласними (міськими) управліннями охорони здоров`я для атестації із спеціальностей, пов`язаних з використанням УЗД;
 • бере участь у розробці нових ультразвукових методів дослідження і технологій;
 • бере участь у експертній оцінці якості ультразвукового обладнання закордонного та вітчизняного виробництва;
 • відряджає по Україні або за кордон вітчизняних та приймає   закордонних фахівців для вирішення питань, пов`язаних з діяльністю  Асоціації.

3. Члени Асоціації, їх права і обов`язки

3.1. Асоціація складається з індивідуальних та колективних членів. Останні діють через своїх представників, які беруть участь у роботі Асоціації на підставі службових повноважень або доручень.
3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці, що досягли повноліття, мають вищу або середню спеціальну освіту, чия професійна діяльність пов`язана з УЗД і які визнають Статут Асоціації та регулярно сплачують членські внески.
3.3. Прийняття індивідуальних членів до Асоціації здійснюється  місцевими осередками або Виконавчим Комітетом Асоціації на підставі письмової заяви.
3.4. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи установ та організацій, діяльність яких сприяє цілям та завданням Асоціації, які визнають Статут Асоціації, сплачують вступні та щорічні членські внески.
3.5. Прийняття колективних членів Асоціації проводиться Виконавчим Комітетом Асоціації або місцевими осередками Асоціації на підставі офіційної  заяви. Взаємодія між Асоціацєю та колективними членами здійснюється на підставі договорів та угод.
3.6. Індивідуальні та колективні члени Асоціації мають рівні права, а саме:

 • обговорювати всі питання діяльності Асоціації, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи;
 • обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації (колективні члени через своїх представників);
 • брати участь у роботі громадських, госпрозрахункових, творчих колективів, секцій, комісій, конференцій та інших заходах, що створені та проводяться в межах діяльності Асоціації;
 • користуватися всіма видами юридичної, методичної та консультативної допомоги, що надає Асоціація; публікувати через Асоціацію свої наукові праці;
 • вільного виходу з Асоціації за письмовою заявою;
 • бути членом інших громадських організацій.

3.7. Члени Асоціації зобов`язані:

 • дотримуватись вимог статуту;
 • брати активну участь у реалізації статутних завдань;
 • вчасно сплачувати вступні та щорічні членські внески;
 • своєю практичною діяльністю сприяти швидкому впровадженню наукових здобутків УЗД;
 • поширювати знання з УЗД.

3.8. За порушення Статуту, недисциплінованість, несплату членських внесків до членів Асоціації можуть вживатися заходи громадського впливу, аж до виключення з членів Асоціації.
Виключення з Асоціації здійснюють органи, яким надано право прийому.
3.9. Асоціація висуває з своїх членів кандитатів на присудження премій та присвоєння почесних звань.
3.10. За значний внесок  у вирішення основних завдань Асоціації та багаторічну плідну працю рішенням з`їзду обираються її Почесні члени. Обрання Почесним членом є визнанням заслуг і не пов`зане з будь-якими  пільгами та привілеями.

4. Організаційна побудова Асоціації

4.1. Асоцiацiя проводить свою роботу за принципами виборностi своїх органiв, гласностi, перiодичної звiтностi, колегiальностi керiвництва.
4.2. Члени Асоцiацiї можуть об'єднуватись у первиннi органiзацiї, якi створюються на пiдприємствах, в органiзацiях i установах, за мiсцем проживання, становляться на облік в регіональних (обласних) відділеннях Асоціацій, а в разі їх відсутності - в вищестоящих органах Асоціації.
Первиннi органiзацiї Асоцiацiї повинні діяти на підставі цього Статуту та Статутів місцевих осередків. В іншому випадку вони не набувають статусу юридичної особи. та повинні легалізувати свою діяльність шляхом письмового повідомлення в установленому порядку.
Первиннi органiзацiї Асоцiацiї обирають на зборах керівні органи, встановлюють термін їх повноважень, визначають форми роботи.
4.3. Місцеві осередки створюються з iнiцiативи членів Асоціації даного регіону та (або) первинних організацій. Їх керiвнi органи обираються на конференцiї повноважних представникiв членiв Асоцiацiї. Чисельнiсть керiвного органу, форму його обрання, термiн та склад  повноважень, а також форми i методи роботи визначаються конференцiєю.
Місцеві осередки проводять роботу на пiдставi своїх Статутiв, якi не повиннi суперечити Статуту Асоцiацiї, приймаються їх вищим керiвним органом та затверджуються Радою Асоцiацiї. В разi їх державної реєстрацiї мiсцевими органами державної виконавчої влади, вони набувають статусу юридичної особи. Місцеві осередки можуть діяти як первинні організації  але  не набувають статусу юридичної особи.
4.4. Вищим керiвним органом Асоцiацiї є з'їзд  делегатiв вiд місцевих або первинних вiддiлень, в разі відсутності  місцевих.
З'їзд  скликається один раз у 4 роки.
Про скликання i порядок денний повiдомляється Виконкомом не пiзнiше, нiж за 6 мiсяцiв до початку його роботи. Позачерговий з'їзд  скликається з iнiцiативи Ради Асоцiацiї, або за вимогою не менше ніж 1/3 членiв Асоцiацiї. З'їзд  вважається правомочним, якщо в його роботi бере участь не менше 2/3 обраних делегатiв.
З'їзд  Асоцiацiї:

 • затверджує Статут Асоцiацiї, вносить змiни та доповнення;
 • визначає черговi завдання Асоціації;
 • обирає строком на 4 роки Президента,Віце - президента, Виконком та Ревiзiйну комiсiю Асоцiацiї, заслуховує та затверджує їх звiти;
 • здiйснює право власностi на майно та кошти Асоцiацiї;
 • приймає рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Асоцiацiї;
 • розглядає iншi, найбiльш важливi питання дiяльностi Асоцiацiї.

Рiшення З'їзду  приймаються шляхом таємного чи вiдкритого голосування та вважається   прийнятими, якщо за них проголосувала бiльшість обраних делегатiв.
4.5. У перiод мiж з'їздами  вищим керiвним органом є Рада, пленуми якої скликаються щорічно.
Рада Асоцiацiї складається з Виконкому та голiв ії місцевих осередків.
Рада Асоцiацiї в установленому порядку:

 • обговорює найважливiшi питання роботи Асоцiацiї, визначає її поточнi завдання;
 • скликає з'їзд  Асоцiацiї, визначає норми представництва, порядок денний i мiсце його проведення;
 • заслуховує звiти Виконкому Асоцiацiї про його роботу;
 • затверджує бюджет, структуру i штатний апарат Асоцiацiї;
 • визначає розмiр вступних та щорiчних внескiв iндивiдуальних та колективних членiв Асоцiацiї;
 • приймає рiшення про створення госпрозрахункових установ i органiзацiй, заснування пiдприємств, творчих колективiв, секцiй;
 • засновує власнi видавництва;
 • затверджує зразки печатки, символiку, атрибутику;
 • керує фiнансово-господарською дiяльнiстю Асоцiацiї;
 • iнформує членiв Асоцiацiї про свою дiяльнiсть.

Рiшення ради вважається правомочним. якщо вони прийнятi бiльшістю її складу.Засідання Ради проводяться раз в 6 міс.
4.6. Виконавчим органом Ради на період між засіданнями Ради є Виконавчий комiтет.
Виконавчий комiтет:

 • затверджує пропозицiю Президента на обирання вiце-президента, виконавчого секретаря, скарбника;
 • керує поточною роботою вiдповiдно до рiшень з'їзду та Ради;
 • приймає рiшення про створення регiональних вiддiлень та здiйснює контроль за їх дiяльнiстю;
 • скликає пленуми Ради, конференцiї, приймає участь у проведеннi семiнарiв, курсiв
 • визначає термiн i порядок сплати внескiв iндивiдуальними та колективними членами Асоцiацiї;
 • з числа членiв Ради i активу створює комiсiї та iншi формування за напрямками дiяльностi вiдповiдно до статутних завдань Асоцiацiї.
 • Засідання Виконкому провадяться раз в три місяці.Засідання є повноважними,якщо на ньому присутні більшість членів Виконкому .Рішення приймаються більшістю голосів.

4.7. Президент Асоцiацiї:

 • очолює Асоцiацiю в державних органах влади, управлiння та громадських органiзацiях в Україні та за її кордоном;
 • має право пiдпису фiнансових документiв, як перша особа;
 • в перiод мiж з'їздами  пiдзвiтний Радi Асоцiацiї;
 • органiзує виконання рiшень з'їзду  i пленуму Ради, керує їх роботою;
 • призначає та звiльняє штатних працiвникiв Асоцiацiї;
 • вiдкриває та закриває рахунки в установах банку, розпоряджається кредитами та майном Асоцiацiї в межах, встановлених чинним законодавством i Статутом Асоцiацiї
 • пiсля закiнчення своїх повноважень входить до складу Виконкому Асоцiацiї до наступного з'їзду .

4.8. У разi вiдсутностi Президента його функцiї виконує вiце-президент, а за відсутності останнього - виконавчий секретар.
Вiце-президент Асоцiацiї та виконавчий секретар виконують функцiї, якi регулюються окремим положенням за узгодженням з Президентом та затвердженi пленумом Ради Асоцiацiї.
4.9. Ревiзiйна комiсiя Асоцiацiї:

 • контролює фiнансову та господарську дiяльнiсть Асоцiацiї та регiональних вiддiлень;
 • контролює виконання положень Статуту, рiшень з'їзду  перевiряє строки i порядок проходження документiв, роботу з листами, пропозицiями i заявами членiв Асоцiацiї.

5. Кошти та майно

5.1. Асоцiацiя може мати у власностi кошти та майно, необхiдні для здiйснення її статутної дiяльностi.
5.2. Асоцiацiя набуває права власностi на кошти та майно, передане їй засновниками та членами, набуте вiд вступних та (або) членських внескiв, пожертвуване громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштiв та на iнших законних пiдставах.
5.3. Асоцiацiя має право на майно та кошти, придбанi в результатi господарської та комерцiйної дiяльностi створених нею госпрозрахункових установ та органiзацiй, заснованих пiдприємств.
5.4. Кошти Асоцiацiї складаються з:

 • вступних та щорiчних членських внескiв;
 • добровiльних внескiв i пожертвувань громадян України, iноземних громадян, трудових колективiв пiдприємств, органiзацiй, установ, громадських органiзацiй, зарубiжних, нацiональних, а  також мiжнародних громадських (неурядових) органiзацiй;
 • прибуткiв, отриманих вiд видавничої, господарської та комерцiйної дiяльностi створених госпрозрахункових установ i органiзацiй, заснованих пiдприємств;
 • iнших, не заборонених законодавством надходжень.

5.5. Асоцiацiя може мати у власностi будинки, споруди, обладнання, iнвентар, кошти, акцiї, цiннi папери та iнше майно, необхiдне для матерiального забезпечення дiяльностi Асоцiацiї, реалiзацiї її цiлей i завдань.
5.6. Асоцiацiя створює фонд для розвитку творчої дiяльностi, вирiшення соцiально-побутових питань, стимулювання i заохочення тих його членiв, які працюють з iнiцiативою та високою вiддачею.
5.7. Асоцiацiя, створенi нею установи та органiзацiї зобов'язанi вести оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть у встановленому законом порядку.
5.8. Окремi функцiї щодо господарського управлiння коштами та майном з'їзд  може покласти на Раду Асоцiацiї.

УАФУД провайдер БПР

Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики

Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики

Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики. (УАФУД) зареєстрована Міністерством юстиції України 29 травня 1998 р. за № 1032 як всеукраїнська громадська організація.

Основною метою діяльності УАФУД є об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов розвитку ультразвукової діагностики і ультразвукової діапевтики, максимальної реалізації творчого потенціалу фахівців в інтересах вирішення актуальних теоретичних, практичних та наукових проблем у галузі ультразвукової діагностики і ультразвукової діапевтики, задоволення та соціально-правовоий захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів УАФУД.
У квітні 2006 р. на основі спільної Угоди УАФУД стала асоційованим членом Асоціації радіологів України (АРУ), а члени УАФУД, таким чином, долучились до участі в Європейській асоціації радіологів.
Чисельність членів УАФУД, відповідно до Уставу – біля 3000 фахівців.
 
Адреса для листування та офісу:
вул.Івана Клименко, 10/17, м.Київ, 03037, Україна.
Тел.(38 050) 331-9633
e-mail: ukr.ultrasound@gmail.com

Президент УАФУД – Динник Олег Борисович
Віце-президент УАФУД – професор Медведєв Володимир Єгорович
Секретар УАФУД – Слободянюк Ігор Михайлович.

Щорічно УАФУД (спільно з Українським допплерівським клубом) проводить дві республіканські науково-практичні конференції, нараду головних фахівців з УЗД управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій та за участю представників кафедра (курсів) радіології медичних навчальних закладів. На рік видається 2 збірки наукових праць УАФУД.